Nhựng chân

Hấp cung đình / Tiềm thuốc bắc, đẳng sâm